ช็อค คะแนน วิทย์ เด็กไทย ต่ำสุดในเอเชีย

ช็อค คะแนน วิทย์ เด็กไทย ต่ำสุดในเอเชีย

จาก ผลประเมิน PISA 2015 “วิชาวิทยาศาสตร์” นักเรียนไทยคะแนนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยและต่ำกว่าทุกประเทศ ซึ่งพบว่าเกือบครึ่งไม่มีความรู้พื้นฐาน “วิชาวิทยาศาสตร์” ล่าสุดได้วิเคราะห์หัวข้อ “วิทยาศาสตร์ของนักเรียนไทยกับนักเรียนในภูมิภาคเอเชีย” พบว่า ใน PISA 2015 วิชาวิทยาศาสตร์มีค่าเฉลี่ย OECD เป็นคะแนนมาตรฐานที่ 493 คะแนนเท่านั้น และประเทศที่ได้ค่าคะแนนสูงที่สุดคือ ญี่ปุ่น เกาหลี สิงคโปร์ จีนไทเป มาเก๊า เวียดนาม ฮ่องกง และจีนสี่มณฑล

ทั้งนี้กลุ่มที่มีคะแนนน้อยคือ ไทย และอินโดนีเซีย ดร.พรพรรณ กล่าวว่า จากการประเมินด้วยคะแนนเฉลี่ย ยังขยายภาพให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ระบบการศึกษามากขึ้นไปอีก โดยให้รายละเอียดเพิ่มเติมว่า นักเรียนรู้เรื่องวิทยาศาสตร์มากน้อยต่างกันอย่างไร โดยรายงานเป็นระดับการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ แบ่งออกเป็น 6 ระดับ เริ่มจากระดับต่ำสุด คือ ระดับ 1 จนถึงระดับสูงสุด คือ ระดับ 6 เพื่อเปรียบเทียบความรู้ของนักเรียนไทย และสามารถใช้พัฒนาการศึกษาไทยต่อไป