ศธ.จัดการปฏิรูปการศึกษาให้คนพิการ

ศธ.จัดการปฏิรูปการศึกษาให้คนพิการ

ศธ.จัดการปฏิรูปการศึกษาให้คนพิการ ครั้นเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) บอกกล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการเล่าเรียนสำหรับคนพิการ ที่มีนพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เป็นประธาน ว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแผนการจัดการเรียนสำหรับคนพิการ ฉบับที่ 3 พ.ศ.2560-2564 ซึ่งสาระสำคัญของแผนดังกล่าวข้างต้น จะสอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 โดยกำหนดความคิดเห็นว่า คนพิการศึกษาเล่าเรียนตลอดชีวิตอย่างมีความสำราญ มีมาตรฐานชีวิตที่ดีเลิศ ด้วยวิถีพอเพียง

โดยมียุทธศาสตร์ หลักๆ อยู่ 8 ยุทธศาสตร์ คือ การเสริมโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาพร้อมด้วยการเรียนอย่างต่อเนื่อง ยกสถานภาพคุณภาพพร้อมทั้งกฏเกณฑ์การเล่าเรียนพิเศษ ทุกระดับ ทุกระบบ ปรับปรุงระบบเทคโนโลยี สารสนเทศพร้อมกับการสื่อสารรองการจัดการศึกษาระบบดิจิทัล ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยพร้อมด้วยปฏิรูปนวัตกรรมพร้อมกับองค์ความรู้ที่มุ่งยกระดับมาตรฐานการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ เร่งผลิตพร้อมด้วยพัฒนากับจัดระบบปกครองงานบุคคลของข้าราชการครูคณาจารย์พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษาตามาตรฐานวิชาชีพ ปฏิรูปศักยภาพการหาความรู้สู่ความเป็นเลิศ ปรับปรุงระบบงบประมาณ พร้อมทั้งทรัพยากรทางการศึกษาสำหรับคนพิการ

พร้อมด้วยปฏิรูประบบปกครองจัดการแบบองค์รวมเชิงบูรณาการโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน นายชัยพฤกษ์ กล่าวต่อว่า ที่ประชุมมีข้อสังเกตว่า จะต้องทำแผนปฏิบัติงานให้สอดรับกับแผนจัดการศึกษาดังกล่าวด้วย ขณะเดียวกันที่ประชุมยังพูดถึงการจัดการศึกษาพิเศษในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งเป็น การศึกษาเล่าเรียนสำหรับคนพิการ การศึกษาเล่าเรียนสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ พร้อมกับการเรียนสำหรับผู้ด้อยโอกาส ซึ่งสามกลุ่มนี้ ต่อไปจะต้องมีการใช้คำนิยามที่ชัดเจน ซึ่งมีผู้เสนอว่า ต่อไปอาจจะต้องใช้คำว่า การเล่าเรียนสำหรับผู้ที่มีความหมายมั่นจำเป็นพิเศษ ทั้งนี้ที่ประชุมเห็นว่า ในช่วงเวลานี้ อยู่ในระหว่างการฟื้นฟูการเล่าเรียน

ด้วยเหตุนั้น คงต้องถือโอกาส แปรเปลี่ยนการจัดการศึกษาสำหรับ สามกลุ่มนี้ โดยปรารถนาเจาะเป็นพิเศษ สำหรับกลุ่มคนพิการ กับกลุ่มผู้ที่มีความชำนาญพิเศษ ส่วนกลุ่มด้อยโอกาส ให้แยกเป็นอีกกลุ่มหนึ่ง โดยมีความเห็นให้ตั้งคณะกรรมการปฏิรูปการเรียนสำหรับผู้มีความหวังจำเป็นพิเศษ โดยมีเลขาธิการสกศ. เป็นประธาน พร้อมกับผู้ทรงคุณวุฒด้านการเรียนพิเศษ พร้อมกับผู้ทรงคุณวุฒิในหลาย ๆ ด้าน ร่วมเป็นผู้ชี้ขาด “การปฏิบัติการของคณะกรรมการฯชุดนี้ ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายคนพิการ พร้อมด้วยคนที่มีความชำนาญพิเศษ ตั้งแต่เกิดจนตลอดชีวิต โดยให้นึกตรองในเรื่องโครงสร้างการดำเนินการจัดการคนกลุ่มนี้ด้วยว่า ต่อไปควรจะมีหน่วยงานขึ้นมามั้ย หน่วยงานนี้จะทำงานเป็นหน่วยดำเนินงาน หรือหน่วยสนับสนุน หรือหน่วยกำกับกำหนด พร้อมด้วยควรจะเป็นหน่วยงานในกับกับ หรือควรเป็นหน่วยงานอิสระ โดยคณะกรรมการฯชุดนี้จะต้องคิดงานเป็น 2 ระยะ โดย 2 เดือนแรกจะต้องได้ข้อสรุปสำหรับนำเสนอคณะกรรมการอิสระสำหรับการปฏิวัติการศึกษา (กอปศ.) พิจารณา กับระยะที่ 2 คือ จัดทำข้อเสนอแนะเพื่อที่จะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องวิเคราะห์ต่อไป” นายชัยพฤกษ์พูด